ગુજરાતમાં ૨૦ થી વધુ જીલ્લા પંચાયત અને ૧૪૩ થી વધુ તાલુકા પંચાયત પર કોંગ્રેસ પક્ષને ભવ્ય જન સમર્થન : 30-08-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: