ગુજરાતમાં વધી રહી છે બેરોજગારી, તમામ દાવા પોકળ, ગુજરાતભરમાં બે વર્ષમાં માત્ર 12,869 યુવાનોને રોજગારી મળી

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: