ગુજરાતમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક સંસ્થાઓના ભવનોમાં ફાયર સેફ્ટીના અભાવ : 05-02-2019

Tags: