ગુજરાતની તિજોરીને કરોડો રૂપિયાના નુકશાન સાથે ૧.૪૦ કરોડ વીજ વપરાશકર્તાઓ મોઘાં વીજબિલનો ભોગ: ડૉ.મનીષ દોશી : 13-10-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: