ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણીથી લોકશાહી બચાવો-ખેડૂતોના દેવા માફી ની માંગ સાથે “ખેડૂત આક્રોશ રેલી” : 17-09-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: