ગાંધીજી અમને શાંતિથી રાજ કરવા દેતા નથી એવુ ત્રાગુ કરીને અંગ્રેજોએ ગાંધીજી સામે ઉપવાસ નહોતા કર્યા – જયરાજસિંહ : 12-04-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: