ગઢડાના પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રી પ્રવિણ મારૂ, પ્રદેશ મંત્રીશ્રી હયાતખાન બલોચ કોંગ્રેસ પક્ષમાં વધુ મજબૂતીથી અને અસરકાર કામગીરી કરવા પ્રતિબધ્ધતા : 22-09-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: