ગંભીર કલમો દાખલ થઈ છે તેવા દેવગઢ બારીયાના ભાજપના ઉમેદવાર શ્રી બચુભાઈ ખાબડ શપથ ગ્રહણ સમારંભમાં મંત્રી : 27-12-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: