કોંગ્રેસ પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાત વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા તરીકે શ્રી પરેશ ધાનાણીના નામને મંજૂરીની મહોર મારી. : 06-01-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: