કોંગ્રેસ પક્ષના મુખ્યમંત્રી રબર સ્ટેમ્પ નહી હોય. નાયબ મુખ્યમંત્રી પર આધારીત નહી હોય.

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: