કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યશ્રીઓની રજૂઆત રાજ્ય સરકારે ૪૫ તાલુકાઓને અછતની સ્થિતિ હેઠળ લાભ : 17-11-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: