કિસાનોને મોંઘી ખેતી અને પોષણક્ષમ ભાવો મળતાં નહીં હોવાથી આર્થિક મુશ્કેલી દૂર કરવા 60 વર્ષે માસિક પેન્શન આપવું જોઈએ : 20-09-2017

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: