કરજણનું પાણી નર્મદામાં નંખાશે તો ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે પાણી ક્યાંથી લવાશે ? ભાજપ જવાબ આપે. : 22-01-2018

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: