ઉત્તમભાઈ હરજીભાઈ પટેલ ની લાંબી માંદગી બાદ નિધન.- કોંગ્રેસ પક્ષના વરિષ્ઠ આગેવાનોએ શોકાંજલી પાઠવી

Click Here to Download Press Note

Press Note

Tags: