આયુર્વેદિકની 18 અને હોમીયોપેથીની 22 કોલેજોને મંજુરી મળવાની બાકી : 06-09-2018