આઝાદી પહેલા ગામડાઓને ભાંગવાનુ કામ બહારવટીયા કરતા હતા તે કામ ૨૨ વર્ષથી ગુજરાતમાં ભાજપા સરકાર કરી રહી છે : મનહર પટેલ : 16-01-2019

Tags: