અમુલના રૂ.૪૧ હજાર કરોડના ધંધામાંથી મલાઈ તારવી લેવા અમુલનું પાછલા બારણેથી ભાજપ દ્વારા ખાનગીકરણ.

Click Here to Download Press Note

Press Note

Annexure_1

Annexure_2

Annexure_3

Annexure_4

Tags: